6 thoughts on “Salah of Ahlus Sunnah wal Jama’ah By Shaykh Muhammad Ilyas Ghumman

  1. Allah Ulama e Deoband k Umron me izafa kar, tamam sharr se unki hifazat kar, aur unhe haq par rehne aur bayan karne ki toufiq ata farma Aaameen

  2. ALLAH ka fazal hai ke Allah ne ulama e deoband ke zariye aise hire paida kiye Allah Hazrath ki omer daraz kare aur hazrath ke ilms se aur mustafid farmae AMEEM

  3. Al hamdu lillah ahnaf k jaise dalael to kisi k pas nahi khalis kitab o sunnat ki pairvi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s